افتخارات

• تندیس بلورین هفدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ برای بهترین طراحی و عملیات پیش از چاپ در سال 96
• تندیس بلورین شانزدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ برای چاپ امنیتی و تولید کارت شناسایی مجوز حمل بیسیم شهرداری تهران، در سال 95
• تندیس بلورین پانزدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ برای چاپ امنیتی و تولید کارت شناسایی اتباع خارجی وزارت کشور، در سال 1394
• تندیس بلورین چهاردهمین دوره جشنواره صنعت چاپ، برای چاپ امنیتی و تولید نمونه کارت هوشمند ملی سال 1393
• کسب مقام اول کشور و تندیس بلورین دوازدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ، برای چاپ امنیتی و تولید اوراق مشارکت بانک ملت سال 1392
• کسب مقام اول کشور و تندیس بلورین یازدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ، برای چاپ امنیتی و تولید حج کارت بانک ملی ایران سال 1391
• کسب مقام اول کشور و تندیس بلورین دهمین دوره جشنواره صنعت چاپ، برای تولید کارت هوشمند میزان بانک ملی ایران سال 1389
• کسب مقام اول کشور و دریافت لوح و تندیس بلورین نهمین دوره جشنواره صنعت چاپ ، برای تولید کارت ملی هوشمند کشور، چک پول پنج میلیون ریالی بانک ملی ایران و رفاه چک یک میلیون ریالی بانک رفاه در سال 1388
• دریافت لوح و تندیس بلورین هشتمین دوره جشنواره صنعت چاپ، برای تولید ملی کارت بانک ملی ایران در سال 1387